logotyp

AKTUALITY

Obnovení provozu mateřské školy

Vážení zákonní zástupci,

po přerušení provozu z důvodu preventivního opatření proti nákaze koronavirem COVID – 19 bude naše mateřská škola po projednání se zřizovatelem – Obcí Tišice ode dne 11. května 2020 znovu otevřena.

Chci Vás požádat, abyste pečlivě zvážili docházku do mateřské školy v této složité době. Zároveň Vás žádám o součinnost při zjišťování zájmu o docházku Vašeho dítěte do mateřské školy vyplněním dotazníku, který naleznete ZDE. Přesný počet dětí docházejících do mateřské školy nám velmi pomůže při organizaci výchovy a vzdělávání dětí.

SOUČASNÉ PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy

— Před vstupem do mateřské školy doporučujeme použít dezinfekci, která je umístěna před vchodem do budovy.

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Ve třídě

— Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, ke stažení ZDE

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), ke stažení ZDE

Zákonný zástupce tato prohlášení odevzdá při prvním vstupu dítěte do mateřské školy, v opačném případě nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Pokud nemáte možnost tisku, kontaktujte mne prostřednictvím tohoto e-mailu ms@tisice.cz a já Vám formuláře připravím tak, abyste je mohli v den nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy podepsat.

Preventivní opatření směrem k dětem

 • Provoz všech otevřených tříd (resp. skupin) bude zajištěn od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno. Jedná se zejména o ranní scházení a odpolední rozcházení dětí.
 • V dané třídě bude neměnný kolektiv dětí.
 • Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) vzájemný kontakt jednotlivých skupin.
 • Rodiče svým dětem každý den ráno změří (před odchodem do mateřské školy) teplotu. Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout.
 • Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např. i teplota, rýma, kašel atd.) nebudou vpuštěny do třídy mateřské školy.
 • Zvýšená četnost mytí rukou.
 • S dětmi se budeme snažit trávit venku co nejvíce času tak, aby se skupiny dětí neměly možnost setkat.
 • O konání odpoledních kroužků a dalších aktivitách Vás budeme informovat.

Preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům

 • Doporučená dezinfekce rukou před vstupem do mateřské školy (u vchodu).
 • Nasazená rouška po celou dobu přítomnosti v prostorách mateřské školy (tj. v době předávání či vyzvedávání dítěte). Zdržovat se v prostorách mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou.
 • Rodiče nebudou vcházet do prostorů tříd.
 • Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců.

 Provoz mateřské školy se řídí souborem hygienických a provozních podmínek vydaných Ministerstvem školství. Budeme dodržovat hygienická opatření nad rámec doporučených.

 Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že přijatá opatření nám pomohou překlenout tuto nelehkou dobu.

V Tišicích dne 4. května 2020


Mgr. Tereza Netíková, ředitelka

 

Potvrzení o školném

Vážení rodiče,

připomínám, že máte možnost uplatnit slevu na dani za školné Vašeho dítěte, více informací zde https://www.finance.cz/506043-skolkovne/

O vystavení potvrzení žádejte prostřednictvím tohoto e-mailu nebo smskou na telefonní číslo 776 102 613. Vždy uvádějte, který ze zákonných zástupců bude slevu uplatňovat.

Tereza Netíková

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Domů

 

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign