logotyp

Zápis k předškolnímu vzdělávání

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELIČKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.


I.   
FÁZE – VYDÁVÁNÍ DOKUMENTACE
 

Dokumentaci pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí. 

A. Elektronické vydání - dokumentace ke stažení ZDE - DOKUMENTACE K ZÁPISU

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list - nutné nechat potvrdil lékařem - Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Dále odevzdáte kopii rodného listu dítěte.

 B. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřské škole Včelička ve dnech 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. 2021. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, domluví si zákonný zástupce s vedením mateřské školy termín, ve který si potřebnou dokumentaci vyzvedne.

Kontaktní email: ms@tisice.cz, tel.: 776 102 613.

II. FÁZE – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS) 3. 5. – 13. 5. 2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy - ID schránky: s6bk2g8

2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí)

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu Mateřská škola Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice

4. Vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do areálu mateřské školy – obálku označte - ZÁPIS 2021/2022

5. Osobní podání: 3. – 13. 5., zákonný zástupce si domluví s vedením školy přesný termín, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob.

  • Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat s dokumentací také KOPII RODNÉHO LISTU.
  • Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit také občasnký průkaz.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

17. 5. bude zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu, který uvedli do žádosti zasláno registrační číslo. Registrační číslo zajistí anonymitu dítěte, pod tímto registračním číslem bude zveřejněn výsledek správního řízení.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce má právo místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, VZOR KE STAŽENÍ ZDE. I v tomto případě přihlásí zákonný zástupce dítě k předškolnímu vzdělávání odevzdáním povinné dokumentace. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s dokumentací k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

III. FÁZE – VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově Mateřské školy Včelička. Pro nižší koncentraci osob si dohodněte termín s vedením mateřské školy na telefonním čísle 776 102 613 nebo e-mailu ms@tisice.cz

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy i webových stránkách a úřední desce Obce Tišice.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 17. 5. 2021 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, podepište pro další mateřské školy zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2021 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

Mgr. Tereza Netíková, ředitelka

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign