logotyp

AKTUALITY

Provoz MŠ od 7. 9. 2020

04.09. 2020

SOUČASNÉ PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy

 • Před vstupem do mateřské školy použijte dezinfekci, která je umístěna před vchodem do budovy.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a personál mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti, zákonný zástupce bude kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.

 Preventivní opatření směrem k dětem

 • Provoz všech otevřených tříd (resp. skupin) bude zajištěn od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno. Jedná se zejména o ranní scházení a odpolední rozcházení dětí.
 • V dané třídě bude neměnný kolektiv dětí.
 • Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) vzájemný kontakt jednotlivých tříd.
 • Rodiče svým dětem každý den ráno změří (před odchodem do mateřské školy) teplotu.
 • Zvýšená četnost mytí rukou.
 • S dětmi se budeme snažit trávit venku co nejvíce času tak, aby se skupiny dětí neměly možnost setkat.
 • O konání odpoledních kroužků a dalších aktivitách Vás budeme informovat.

Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout. Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např. i teplota, rýma, kašel atd.) nebudou vpuštěny do třídy mateřské školy.

Preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům

 • Dezinfikovat si ruce před vstupem do mateřské školy (dezinfekce u vchodu).
 • Nasazená rouška po celou dobu přítomnosti v prostorách mateřské školy (tj. v době předávání či vyzvedávání dítěte).
 • Zdržovat se v prostorách mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou.
 • Rodiče nebudou vcházet do prostor tříd.
 • Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců.

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Provoz mateřské školy se řídí souborem hygienických a provozních podmínek vydaných Ministerstvem školství. Budeme dodržovat hygienická opatření nad rámec doporučených.

Děkujeme Vám za spolupráci a dodržování přijatých opatření.

V Tišicích dne 4. září 2020

Mgr. Tereza Netíková
ředitelka

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Domů

 

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign