logotyp

AKTUALITY

Provoz MŠ od 7. 9. 2020

04.09. 2020

SOUČASNÉ PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy

 • Před vstupem do mateřské školy použijte dezinfekci, která je umístěna před vchodem do budovy.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a personál mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti, zákonný zástupce bude kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.

 Preventivní opatření směrem k dětem

 • Provoz všech otevřených tříd (resp. skupin) bude zajištěn od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno. Jedná se zejména o ranní scházení a odpolední rozcházení dětí.
 • V dané třídě bude neměnný kolektiv dětí.
 • Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) vzájemný kontakt jednotlivých tříd.
 • Rodiče svým dětem každý den ráno změří (před odchodem do mateřské školy) teplotu.
 • Zvýšená četnost mytí rukou.
 • S dětmi se budeme snažit trávit venku co nejvíce času tak, aby se skupiny dětí neměly možnost setkat.
 • O konání odpoledních kroužků a dalších aktivitách Vás budeme informovat.

Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout. Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např. i teplota, rýma, kašel atd.) nebudou vpuštěny do třídy mateřské školy.

Preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům

 • Dezinfikovat si ruce před vstupem do mateřské školy (dezinfekce u vchodu).
 • Nasazená rouška po celou dobu přítomnosti v prostorách mateřské školy (tj. v době předávání či vyzvedávání dítěte).
 • Zdržovat se v prostorách mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou.
 • Rodiče nebudou vcházet do prostor tříd.
 • Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců.

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Provoz mateřské školy se řídí souborem hygienických a provozních podmínek vydaných Ministerstvem školství. Budeme dodržovat hygienická opatření nad rámec doporučených.

Děkujeme Vám za spolupráci a dodržování přijatých opatření.

V Tišicích dne 4. září 2020

Mgr. Tereza Netíková
ředitelka

Potvrzení o školném

Vážení rodiče,

připomínám, že máte možnost uplatnit slevu na dani za školné Vašeho dítěte, více informací zde https://vimjakna.cz/dane/skolkovne/

O vystavení potvrzení žádejte prostřednictvím tohoto e-mailu nebo smskou na telefonní číslo 776 102 613. Potvrzení Vám vystavím do pěti dnů.

Tereza Netíková

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign