logotyp

Obnovení provozu mateřské školy

Obnovení provozu mateřské školy

Vážení zákonní zástupci,

po přerušení provozu z důvodu preventivního opatření proti nákaze koronavirem COVID – 19 bude naše mateřská škola po projednání se zřizovatelem – Obcí Tišice ode dne 11. května 2020 znovu otevřena.

Chci Vás požádat, abyste pečlivě zvážili docházku do mateřské školy v této složité době. Zároveň Vás žádám o součinnost při zjišťování zájmu o docházku Vašeho dítěte do mateřské školy vyplněním dotazníku, který naleznete ZDE. Přesný počet dětí docházejících do mateřské školy nám velmi pomůže při organizaci výchovy a vzdělávání dětí.

SOUČASNÉ PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy

— Před vstupem do mateřské školy doporučujeme použít dezinfekci, která je umístěna před vchodem do budovy.

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Ve třídě

— Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, ke stažení ZDE

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), ke stažení ZDE

Zákonný zástupce tato prohlášení odevzdá při prvním vstupu dítěte do mateřské školy, v opačném případě nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Pokud nemáte možnost tisku, kontaktujte mne prostřednictvím tohoto e-mailu ms@tisice.cz a já Vám formuláře připravím tak, abyste je mohli v den nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy podepsat.

Preventivní opatření směrem k dětem

 • Provoz všech otevřených tříd (resp. skupin) bude zajištěn od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno. Jedná se zejména o ranní scházení a odpolední rozcházení dětí.
 • V dané třídě bude neměnný kolektiv dětí.
 • Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) vzájemný kontakt jednotlivých skupin.
 • Rodiče svým dětem každý den ráno změří (před odchodem do mateřské školy) teplotu. Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout.
 • Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např. i teplota, rýma, kašel atd.) nebudou vpuštěny do třídy mateřské školy.
 • Zvýšená četnost mytí rukou.
 • S dětmi se budeme snažit trávit venku co nejvíce času tak, aby se skupiny dětí neměly možnost setkat.
 • O konání odpoledních kroužků a dalších aktivitách Vás budeme informovat.

Preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům

 • Doporučená dezinfekce rukou před vstupem do mateřské školy (u vchodu).
 • Nasazená rouška po celou dobu přítomnosti v prostorách mateřské školy (tj. v době předávání či vyzvedávání dítěte). Zdržovat se v prostorách mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou.
 • Rodiče nebudou vcházet do prostorů tříd.
 • Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců.

 Provoz mateřské školy se řídí souborem hygienických a provozních podmínek vydaných Ministerstvem školství. Budeme dodržovat hygienická opatření nad rámec doporučených.

 Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že přijatá opatření nám pomohou překlenout tuto nelehkou dobu.

V Tišicích dne 4. května 2020


Mgr. Tereza Netíková, ředitelka

 

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Aktuality

Fotografie

obrázek
Aktuální fotografie naleznete zde
Domů

 

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign